Skip to Content

Persondata

BNP Paribas Cardif Nordic - Information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Beskyttelsen af dine personlige data er vigtig for os i BNP Paribas-koncernen, og vi har vedtaget strenge regler for dette i vores Retningslinjer for håndtering af personoplysninger, der er tilgængelige her
 
Her informeres du om, hvordan BNP Paribas Cardif Försäkring AB og/eller BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB (“BNP Paribas Cardif”) behandler og beskytter dine personoplysninger. Af dine forsikringsbetingelser fremgår det, hvilket forsikringsselskab der er din forsikringsgiver og dermed den dataansvarlige i henhold til denne information.
 
Hhv. BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB er dataansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger inden for deres respektive dækningsområder. Formålet med denne information er at informere dig om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, hvordan vi deler oplysninger med andre, hvor længe vi gemmer personoplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan udnytte dine rettigheder.
 
Yderligere oplysninger kan gives efter behov, når du ansøger om / bruger et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.
 
1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
 
De personoplysninger, vi behandler, afhænger af, hvilke relationer vi har til dig, eller hvilken forsikring du har tegnet. I det følgende er vist nogle eksempler på de personoplysninger, vi behandler:

• ID-oplysninger (f.eks. navn, CPR-nr., ID-kort/kørekørt/pasnummer, nationalitet, fødested, køn, IP-adresse)
• kontaktoplysninger (f.eks. post- og e-mailadresse, telefonnummer)
• oplysninger om familieforhold (f.eks. civilstand, pårørende, antal og alder på børn)
• økonomiske oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger, skatteoplysninger, kreditkortoplysninger)
• oplysninger om ansættelsesforhold (f.eks. ansættelsesform, arbejdsgiver, løn, oplysning om arbejdsløshed)
• forsikringsoplysninger (f.eks. policenummer, forsikringssum, dækningsperiode)
• skadeoplysninger (f.eks. oplysninger for at kunne vurdere retten til erstatning, erstatningsbeløb, skadehistorik, skadesudbetalinger)
• oplysninger om udøvelse af visse idrætsaktiviteter (ved bestemte forsikringstyper)
• oplysninger fra din kontakt med os (cookies, e-mails, chat, telefonsamtaler, korrespondance, loginoplysninger, m.v.)
• oplysninger, som kræves til bekæmpelse af bedrageri, korruption, hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Det kan forekomme, at vi indsamler følsomme personoplysninger om dig med dit samtykke, hvis det er påkrævet ifølge loven:
• biometriske data (f.eks. fingeraftryk, ansigtsgenkendelse o. lign.): bl.a. med henblik på identifikation, underskrivelse o. lign.
• sundhedsoplysninger: hvis sundhedsoplysninger kræves for at kunne vurdere din ret til at tegne forsikring
• fagligt tilhørsforhold: hvis en forsikring forudsætter medlemskab af en bestemt fagforening.

2. HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG?
 
Vi indsamler oplysninger direkte om dig som kunde eller potentiel kunde (når du kontakter os, besøger vores hjemmeside, bruger vores produkter og tjenester, deltager i en undersøgelse), men også indirekte om personer, selv i tilfælde hvor de ikke har noget direkte forhold til os, men har f.eks. et forhold til dig som kunde eller potentiel kunde:
 
• familie medlemmer
• efterfølgere og rettighedshavere
• medforsikret
• juridiske repræsentanter (fuldmagt)
• betaler / betalingsmodtager
• modtagere
• udlejere
• egentlige ejere (ultimate beneficial owners)
• bestyrelse, ledelse og aktionærer i virksomheder
Når du giver os personlige tredjepartsoplysninger, skal du huske at informere disse personer om, at vi behandler deres personlige oplysninger og henvise dem til disse oplysninger. Vi giver dem også oplysningerne, hvis / når det er muligt.
 Vi kan også indsamle personlige oplysninger fra følgende kilder:
• offentlige registre (f.eks. CPR)
• vores forsikringsformidlere
• din arbejdsgiver, fagforening eller anden interesseorganisation (ved gruppeforsikring)
• fra leverandører af sundhedsydelser (ved behandling af skader, som er omfattet af syge-, sundheds- og ulykkesforsikring)
• fra offentlige myndigheder (når det kræves til behandling af skade).
 
I nogle tilfælde indsamler vi endvidere personoplysninger om dig, selv om du endnu ikke har haft eller vil have nogen direkte kontakt med os. 
Det gælder bl.a. i de tilfælde, hvor vi modtager personoplysninger fra din arbejdsgiver/ forretning eller fra en af vores formidler/distributører, hvis du f.eks. er:
 
• forsikret eller tilknyttet en gruppeforsikring uden forudgående forsikringsbegæring
• aktionærer, medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen, eller ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere.
 
3. RETSGRUNDLAGET FOR OG FORMÅLENE MED VORES BEHANDLING AF DINE PERSON-OPLYSNINGER
 
Afhængigt af behandlingens formål og oplysningernes karakter er behandlingen af dine personoplysninger baseret på en eller flere af følgende lovlige grunde:

a. Opfyldelse af aftale
Vi bruger dine personoplysninger til at indgå og opfylde aftaler (også i de tilfælde, hvor du er omfattet af en aftale uden selv at have fremsat begæring derom), bl.a. for at:
• vurdere, om vi kan godkende din begæring og på hvilke betingelser (risikovurdering)
• opgøre skader
• administrere din forsikring
• identificere dig som kunde, kommunikere med dig og sende dig relevant information.

b. Opfyldelse af retlig forpligtelse
Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde de retlige forpligtelser, vi har i henhold til love og administrative bestemmelser, bl.a.:
• love og regler om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
• skatte- og regnskabslovgivning
• for at besvare spørgsmål og overholde påbud fra myndigheder
• lov om forsikringsaftaler.

c. Legitim interesse
Vi bruger dine personoplysninger til at udvikle vores forsikringsprodukter, håndtere forretningsforbindelser og kontaktpersoner hos potentielle og eksisterende leverandører og samarbejdspartnere, varetage vores risikostyring og forsvare vores lovfæstede rettigheder, bl.a. vedrørende:
• dokumentation for præmiebetalinger og skadesudbetalinger
• bekæmpelse af bedrageri
• IT-systemer (f.eks. fælles IT-systemer) & beredskab samt IT-sikkerhed
• statistikker, prøver og modeller til forskning og udvikling med henblik på at forbedre vores risikostyrings-system eller forbedre eksisterende eller udvikle nye produkter
• optimere og automatisere vores operationelle processer (f.eks. automatiserede betalinger/skadesafvikling, chat bots, etc)
• markedsundersøgelser og andre analyser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser
• efteruddannelse af vores medarbejdere eller dokumentation af vores indgåede aftaler gennem optagede telefonsamtaler med vores kundeservice og skadesafdelinger.

Under alle omstændigheder efter at have afbalanceret vores interesse i at håndtere disse personoplysninger mod din interesse i beskyttelsen af dine personlige data.
Dine personoplysninger kan endvidere anvendes i anonymiseret form til statistiske formål og sendes til andre selskaber i BNP Paribas-koncernen med henblik på videreudvikling af disses forretningsaktiviteter.
 
d. Samtykke
I visse tilfælde er dit samtykke påkrævet og opnået for at kunne behandle bestemte personoplysninger, f.eks.:
• sundhedsoplysninger, der gives som led i en forsikringsbegæring (når forsikringsaftalen er indgået, er pkt. a) ovenfor gældende)
• hvis vi ikke kan påvise en anden lovlig grund, ved automatiske afgørelser, som har retslige konsekvenser, eller som påvirker dig i betydelig grad. I så fald vil du på forhånd modtage særskilt underretning om logikken bag disse afgørelser samt om betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling
• hvis vi har brug for at behandle dine oplysninger til et andet formål end de under nærværende pkt. 3 nævnte, vil du blive underrettet derom, og vi vil samtidig indhente dit samtykke, hvis dette er påkrævet.
 
4. AUTOMATISKE AFGØRELSER
 
Vi gør brug af automatiske afgørelser som led i vores salgsproces, bl.a. via vores formidleres websteder. Automatiske afgørelser er baseret på de oplysninger, vi modtager, og systemerne kan i visse tilfælde efterfølgende beregne prisen på forsikringen på grundlag af de leverede oplysninger. Du har altid ret til at kontakte os, hvis du ikke er tilfreds med en sådan automatisk afgørelse.
 
Vi bruger automatisk skadebehandling i en del af vores skadebehandling. Automatiseret skadebehandling er baseret på de oplysninger og dokumenter, du har givet os i sagen for at vurdere din ret til erstatning i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.
Formålet med automatiseret skadebehandling er at muliggøre hurtigere beslutninger og muliggøre hurtigere udbetaling af erstatning. I tilfælde hvor en automatiseret afgørelse fører til afvisning, vil der være en manuel kontrol på din sag. Vi evaluerer regelmæssigt vores systemer og datamodeller for at sikre, at der træffes beslutninger om relevant og tilstrækkelig information. Du har altid ret til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores automatiserede skadebehandling, ikke er tilfreds med en sådan automatiseret beslutning, eller hvis du ønsker manuel behandling af din sag.
 
5. HVORDAN DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
 
For at kunne opfylde ovennævnte formål kan vi blive nødsaget til at dele dine personoplysninger med følgende:
 
• forsikringsformidlere/-distributører
• genforsikringsselskaber
• leverandører af sundhedsydelser (i forbindelse med syge-, person-, sundheds- og ulykkesforsikring)
• leverandører af tjenesteydelser (f.eks. inden for rammerne af vores skadebehandling, til udskrivningstjenester, digitale tjenester såsom f. eks. eBoks, NemID, etc)
• IT-leverandører – vi benytter leverandører til drift, vedligeholdelse og udvikling af vores IT-miljøer og andre IT-ydelser
• andre selskaber inden for BNP Paribas-koncernen (ved fælles systemer og værktøjer)
• legitime interessenter i forsikringsaftaler, herunder f.eks.:
• forsikringstagere, præmiebetalere, sikrede og disses repræsentanter
• begunstigede, kreditorer, arvinger, erhververe
• banker, kommercielle partnere og forsikringspartnere
• myndigheder, domstole, nævn o.lign. ved påbud, og hvis det er tilladt i henhold til loven
• advokater, forvaltere, revisorer o.lign.
 
6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS
 
Dine personoplysninger behandles og gemmes inden for Den Europæiske Union (EU) og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). På grund af globaliseringen og den tekniske udvikling kan vi i begrænset omfang blive nødt til at overføre eller give adgang til oplysninger uden for EU/EØS.

Vi gør vores yderste for at beskytte din integritet ved at håndtere dine oplysninger med omhu og ved at træffe passende og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved eventuelle overførsler til lande uden for EU/EØS. Alle sådanne overførsler finder sted i henhold til bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

7. HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE OPLYSNINGER, OG HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?
 
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, hvortil vi gemmer dem, eller i en længere periode, der kan være begrundet i gældende ret, f.eks. gældende forældelsesfrister og krav i henhold til den svenske lov om forsikringsaftaler, lov om forsikringsvirksomhed og bogførings- og regnskabsloven i overensstemmelse med vores retningslinjer for arkivering og sortering (Retention Policy).  Du har ret til at anmode om at få dine oplysninger slettet, og vi vil i så fald behandle din anmodning i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Vi træffer altid passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som overholder de til enhver tid gældende retskrav, for at beskytte din integritet. Hvis vi gør brug af en anden part til behandling af personoplysninger, som vi har ansvaret for, sker dette altid med omhu og under forudsætning af, at databeskyttelsesforordningens krav til databehandlere overholdes.
 
8. DINE RETTIGHEDER
 
I henhold til databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder:

• Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i, hvordan dine personoplysninger behandles. Du har også ret til at rekvirere et registerudskrift vedrørende de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi sikrer altid din identitet, inden du får indsigt i dine oplysninger.
• Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om at få berigtiget de oplysninger, du anser for at være urigtige.
• Ret til sletning: Du har ret til at anmode om at få slettet de oplysninger, du anser for at være urigtige, eller som vi efter din vurdering ikke har lovhjemmel til at håndtere. Bemærk venligst, at visse oplysninger kan være undtaget fra din ret til sletning i henhold til andre love og administrative bestemmelser.
• Ret til begrænsning: Du kan i visse tilfælde anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
• Ret til indsigelse: Du har ret til at fremsende en indsigelse til os og få behandlingen af dine personoplysninger prøvet.
• Ret til tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine person-oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Vær opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke kan have indflydelse på retten til forsikring eller erstatning.
• Ret til dataportabilitet: En kopi af de personoplysninger, du har givet os, kan vi på din anmodning overføre direkte til et andet selskab, hvis det er teknisk muligt.
For at anvende nogen af dine rettigheder, se kontaktoplysninger nedenfor i punkt 11.
Vi er under tilsyn af Datatilsynet, og selv om du også er berettiget til at indgive klager direkte til Datatilsynet, anbefaler vi, at du i første omgang retter henvendelse til os for at få behandlet dine klager.
 
9. COOKIES
 
I forbindelse med at du besøger vores hjemmesider, kan det forekomme, at visse personoplysninger indsamles ved hjælp af cookies. En såkaldt cookie er en tekstfil med oplysninger, der bruges til at genkende dig i kortere eller længere tid.
Cookies betyder, at vores webserver genkender dig og automatisk henter de oplysninger frem, du tidligere har registreret, så du slipper for at indtaste dem igen, hvilket er tidsbesparende for dig som besøgende og giver øget funktionalitet. Ved hjælp af cookies bliver det desuden nemmere for os at lære mere om vores besøgendes behov. Cookies giver os bl.a. statistikker, som vi kan analysere og benytte til at forbedre vores websteder. Vi gemmer aldrig personlige oplysninger om dig vedrørende dine besøg på vores websted. I din browser kan du vælge at begrænse brugen af cookies og kan vælge helt at blokere dem. Dette kan imidlertid påvirke visse funktioner i de tjenester, som har placeret cookies på din computer.
Nærmere oplysninger om håndtering af cookies fås ved at læse vores cookie-politik.
 
10. HVORDAN KAN DU HOLDE DIG AJOUR MED ÆNDRINGER I DENNE INFORMATION?
 
I denne verden, der bestandig oplever tekniske fremskridt og forandringer, kan vi få brug for at ajourføre denne information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Når der sker væsentlige ændringer, vil vi underrette dig derom her på hjemmesiden og gennem vores andre løbende informationer til vores kunder.
 
11. HVORDAN KONTAKTER DU OS?
 
Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger, eller ønsker at anvende nogen af dine rettigheder,  kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nordicdpo@bnpparibascardif.com.
 
Anmodning om adgang til registrerede personoplysninger
 
BNP Paribas Cardif Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0567, og for livsforsikringer BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, 516406-0559, er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du kan skrive til os på adressen:
Postboks 24110, 400 22 Göteborg, Sverige

Denne information er udarbejdet den 25. maj 2018. Disse oplysninger blev sidst opdateret den 13. januar 2021.